PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor personale

Data efectivă: 25 mai 2018

KROM INVEST IFN S.A. prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, respectiv prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor – acronim “GDPR”) și ale legislației subsecvente.
Pentru o prelucrare legală, echitabilă și transparentă a datelor cu caracter personal care vă privesc, dorim să vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm aceste date în contextul activității desfășurate de KROM INVEST IFN S.A., precum și cu privire la drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, începând cu 25 mai 2018 (data intrării în vigoare a GDPR).

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI

1.1. Noi, societatea KROM INVEST IFN S.A. (numită în cele ce urmează “KROM INVEST” sau “Noi”) cu sediul în str. Siderurgiștilor nr. 19-23,  parter, Municipiul Galați, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J/17/826/1992, CUI 6882983, număr de înregistrare în Registrul Bancar RG-PJR-18-110053, reprezentăm operatorul de date în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru prelucrarea datelor descrisă în cele ce urmează.

1.2. Ofițerul de protecție a datelor

Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, utilizând următoarele date de contact:

 

KROM INVEST IFN S.A., str. Siderurgiștilor nr. 19-23 – parter, Mun. Galați, România

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

E-Mail: dpo@krominvest.ro, telefon DPO: 0745 811 320 (Luni-Vineri 9:00-17:00)

2. DEFINIȚII

În sensul art. 4 din GDPR, se definesc următoarele noțiuni:

2.1. Date cu caracter personal = orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (numită și persoană vizată).  ”O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.
2.2. Prelucrare ”înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea”.
2.3. Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern”.
2.4. Persoană vizată este chiar persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt supuse prelucrării.

3. PERSOANELE VIZATE

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către KROM INVEST aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: Clientul, reprezentanții sau împuterniciții legali ai Clientului, Codebitorii, Garanții, Fideiusorii, orice clienți potențiali, precum și membrii familiilor acestora (persoane majore), denumiți împreună în mod generic, în cele ce urmează, “Persoane vizate”.

4. SCOPUL ȘI LEGALITATEA PRELUCRĂRII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

KROM INVEST prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

4.1. INTRAREA ÎN RELAȚIE CU KROM INVEST

Prelucrăm date cu caracter personal pentru:

 1.  A verifica eligibilitatea clienților potențiali pentru intrarea în relație cu Noi și pentru contractarea creditului, precum și
 2. A pregăti documentația necesară încheierii contractului de credit și accesoriilor acestuia. Verificăm situația Dvs pentru a ne asigura că îndepliniți cerințele de ordin prudențial, conform legislației aplicabile și a politicilor interne ale KROM INVEST (inclusiv cele de risc). Cu titlu de exemplu: aplicăm proceduri privind cunoașterea clientelei; verificăm dacă îndepliniți cerințele din materia prevenirii fraudelor și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism; evaluăm situația Dvs, precum și, dacă e cazul, a altor persoane (de exemplu co-debitori, garanți, fideiusori) pentru a analiza expunerea noastră la riscul implicat de contractarea creditului pe care îl doriți.

Temeiul pentru această prelucrare îl constituie:

 • Consimțământul explicit al persoanelor vizate, inclusiv pentru prelucrările efectuate pentru a face demersuri, la solicitarea acestora, în vederea redactării, încheierii și executării contractului și a documentației anexe necesare la dosarul de credit;
 • Încheierea și executarea contractului;
 • Interesul legitim al KROM INVEST de a verifica eligibilitatea clienților săi;
 • Conformarea cu obligațiile legale.

4.2. FURNIZAREA DE PRODUSE FINANCIARE NEBANCARE. MANAGEMENTUL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Prelucrăm date cu caracter personal pentru încheierea și executarea contractului cu Dvs. Pentru prevenirea și combaterea fraudelor și/sau garantarea secretului bancar: verificăm autenticitatea documentelor de identitate, precum și, dacă e cazul, a altor documente pe care ni le prezentați;  monitorizăm modul de derulare a contractului și riscurile asociate; aplicăm proceduri de gestionare a conflictelor de interes.

Vă putem contacta sau, după caz, putem contacta alte persoane (e.g. co-debitori, garanți, fideiusori), prin diverse canale (de exemplu telefon, prin poștă, la domiciliu), pentru a vă/ le comunica diverse aspecte legate de situația contractului sau creditului contractat. De exemplu, în cazul în care apar dificultăți în executarea contractului, vă putem contacta pentru a identifica împreună soluțiile optime pentru a continua relația contractuală cu Dvs. în cele mai bune condiții. De asemenea, vă putem transmite notificări privind scadențele unor termene de plată sau apariția unor modificări în caracteristicile creditului contractat.

Temeiul pentru această prelucrare îl constituie:

 • Încheierea și executarea contractului;
 • Conformarea cu obligațiile legale;
 • Interesul legitim al KROM INVEST de a asigura derularea contractelor de o manieră optimă și eficientă.

4.3. GESTIUNE ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ. ANALIZE ȘI INVESTIGAȚII PENTRU UZ INTERN

Utilizăm datele cu caracter personal pentru a organiza în mod optim și pentru a eficientiza activitatea KROM INVEST. În acest sens, putem utiliza datele cu caracter personal, printre altele:

 • pentru organizarea unor baze de date interne, ca suport pentru activitatea desfășurată din cadrul societății;
 • pentru a îmbunătăți și optimiza activitatea, procesele și produsele Noastre;
 • pentru a organiza, efectua și/sau gestiona în mod eficient activitatea de colectare debite și recuperare creanțe;
 • pentru prevenirea și investigarea eventualelor fraude/suspiciuni de frauda in operațiunile bancare;
 • pentru a efectua diverse analize financiare necesare societății sau impuse de autorități;
 • pentru a întocmi diverse rapoarte de activitate și performanță;
 • pentru a ne susține poziția în diverse investigații, proceduri administrative și judiciare, litigii etc. în care este implicată KROM INVEST.
 • în contextul diverselor analize, proceduri de audit intern și/ sau investigații derulate de KROM INVEST, din proprie inițiativă sau ca urmare a primirii unei sesizări de la o terță entitate (inclusiv autorități publice).
 • gestionarea controalelor/ investigațiilor declanșate de autoritățile publice.

Temeiul pentru această prelucrare îl constituie:

 • Interesul legitim al KROM INVEST de a-și organiza, gestiona și eficientiza activitatea, conform standardelor interne și a celor stabilite de autorități;
 • Conformarea cu obligațiile legale.

4.4. SERVICII DE SUPORT ȘI GESTIONAREA PLÂNGERILOR

Prelucrăm datele cu caracter personal în vederea soluționării cererilor Dvs sau ale altor persoane, precum și pentru a vă/ le furniza informații suplimentare cu privire la produsele și serviciile Noastre. De exemplu, vă putem contacta telefonic pentru a răspunde solicitărilor Dvs. sau putem prelucra anumite date din documentele pe care ni le furnizați pentru a soluționa cererile sau plângerile/reclamațiile Dvs.

Temeiul pentru această prelucrare îl constituie:

 • Încheierea și executarea contractului, inclusiv pentru prelucrările efectuate la solicitarea Dvs în vederea încheierii contractului;
 • Interesele legitime ale KROM INVEST de a se conforma unei obligații legale și/sau de a își desfășura activitatea în bune condiții.

4.5. CONFORMAREA CU CERINȚELE LEGALE ȘI NORMELE INTERNE

Prelucrăm date cu caracter personal și pentru a Ne conforma obligațiilor legale aplicabile instituțiilor financiare nebancare. În acest sens, de exemplu, efectuăm diverse raportări către instituțiile și autoritățile publice competente. Pentru informații suplimentare cu privire la raportările efectuate în baza obligațiilor noastre legale și pentru a afla care sunt aceste instituții, ne puteți solicita aceste informații.

Temeiul pentru această prelucrare îl constituie:

 • Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie;
 • Interesele legitime ale KROM INVEST de a-și desfășura activitatea în bune condiții.

4.6. SECURITATE FIZICA – MONITORIZARE VIDEO

Prelucrăm date cu caracter personal și pentru a asigura paza bunurilor, valorilor și persoanelor din incinta sediilor societății prin intermediul sistemelor de securitate (sisteme de supraveghere video şi securitate fizică – control acces), datele fiind păstrate pentru intervalele de timp reglementate legal. Datele colectate în baza legislaţiei privind protecţia persoanelor, bunurilor şi valorilor pot fi puse exclusiv la dispoziţia autorităţilor, la solicitarea acestora, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Temeiul pentru această prelucrare îl constituie:

 • Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie;
 • Interesele legitime ale KROM INVEST de a-și desfășura activitatea în bune condiții și de a proteja bunurile, valorile, viața și siguranța persoanelor din sediile sale.

5. DE UNDE AVEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

5.1. Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați Dvs., în mod direct sau indirect (de exemplu prin împuternicit sau persoane care vă reprezintă în raporturile cu KROM INVEST), sau pe care le generăm în baza acestora ori le deducem ca urmare a interacțiunii cu Dvs. prin oricare din canalele de comunicare cu Noi. Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele transmise către KROM INVEST la inițierea relațiilor contractuale cu Persoanele vizate (cum ar fi cererea de credit, acte doveditoare venit, etc.), dar și pe parcursul derulării acestora. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea încheierii contractului și/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale KROM INVEST.

5.2. Prelucrăm de asemenea date cu caracter personal prin intermediul sistemelor de securitate/video, date ce vor fi păstrate pentru intervalele de timp reglementate legal.

5.3. În ceea ce privește prelucrările datelor cu caracter personal aparținând membrilor de familie ai Clientului și/sau a persoanelor împuternicite de către Client, având în vedere că, din punct de vedere practic, KROM INVEST nu are cum să asigure în mod direct informarea acestor categorii de persoane, prin urmare este responsabilitatea Clientului să informeze persoanele în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțină consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

6. DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATIZATE

Uneori, în procesele Noastre de prelucrare este posibil să utilizăm decizii individuale automatizate, inclusiv ca urmare a creării unor profiluri, care în anumite circumstanțe pot produce efecte juridice sau, după caz, vă pot afecta semnificativ. În acest caz, deciziile automatizate se vor baza întotdeauna pe unul din temeiurile legale prevăzute la Articolul 22 GDPR, anume (i) necesitatea încheierii contractului; (ii) autorizarea legală; sau (iii) consimțământul explicit al persoanei vizate.

Astfel de decizii individuale automatizate pot fi adoptate în virtutea unei autorizări legale. De exemplu, legea ne impune să implementăm măsuri adecvate de cunoaștere a clientelei pentru scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și al finanțării actelor de terorism.

Veți beneficia de garanții adecvate pentru deciziile automatizate pe care le luăm. În special, veți avea dreptul: (i) să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizată; (ii) de a ne solicita o reevaluare a deciziei, în baza unei intervenții umane; respectiv (iii) să contestați decizia automatizată.

7. CUI DEZVĂLUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, KROM INVEST poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:

7.1. Angajații noștri, autorizați și instruiți special în acest sens de către Noi.

7.2. Persoanele vizate, reprezentanții sau împuterniciții legali ai acestora (părți ale aceluiași contract);

7.3. Furnizorii Noștri de servicii principale, cum ar fi  servicii de procesare plăți interbancare și transmitere a informațiilor privind operațiunile de plată prin intermediul sistemelor de plăți și comunicații interbancare,  servicii de recuperare a creanțelor și/ sau de colectare a debitelor.

7.4. Furnizorii Noștri de servicii-suport şi/ sau auxiliare, cum ar fi:

– servicii de comunicații electronice

(de ex. e-mail, SMS etc.);

– executori judecătorești;

– servicii IT (de ex. mentenanță, suport, dezvoltare);

– servicii de audit;

– servicii de arhivare în format electronic;

– servicii de curierat;

– servicii juridice și notariale.

7.5 Instituții și autorități publice, cum ar fi:

– Banca Națională a României (BNR);

– Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSDPCP);

– Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB);

– Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);

– Instanțele judecătorești și alte organe judiciare (cum ar fi organele de poliție, Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești, Direcția Națională Anticorupție – DNA etc.).

8. TRANSFERUL DATELOR ÎN STRĂINĂTATE

Ca regulă, activitatea noastră NU implică transferarea de date cu caracter personal în alte state. Vă vom transfera datele personale către alte state doar dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau în vederea executării contractului cu dvs., asigurându-ne că există măsuri de protecție adecvate.

Cu titlu informativ: în conformitate cu GDPR, toate transferurile de date din Spațiul Economic European (SEE) către țările din Spațiul Economic Neeuropean (menționate în GDPR ca „țări terțe”) sunt ilegale, cu excepția cazului în care există un „nivel adecvat de protecție a drepturilor fundamentale ale persoanele vizate” (existența unei decizii de adecvare, a calitatii de membru a Privacy Shield, a regulilor corporatiste obligatorii și / sau a clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene).

9. CÂT PĂSTRĂM DATELE DVS?

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, KROM INVEST va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii relației contractuale, precum și ulterior, atunci când există o necesitate legitimă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a vă furniza informațiile solicitate sau pentru a ne respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile, cum ar fi obligația de arhivare). Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, să dispunem anonimizarea datelor, lipsindu–le astfel de caracterul personal și să continuăm prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

La cerere, puteți obține informații suplimentare privind termenele de păstrare aplicabile datelor Dvs. cu caracter personal.

10. CARE SUNT DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI?

Ca și persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate la punctul 13, în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

10.1 Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

10.2 Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

10.3 Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;

10.4 Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, KROM INVEST să anonimizeze aceste date (lipsindu–le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

10.5 Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

10.6 Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într–o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într–un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către KROM INVEST către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

10.7 Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

10.8 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într–o măsură semnificativă;

10.9 Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1,

cod poștal 010336 București, Romania

anspdcp@dataprotection.ro Ÿ  www.dataprotection.ro

11. CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE COPIILOR

11.1. KROM INVEST NU solicită și NU prelucrează date personale din categorii speciale.  În sensul GDPR, acestea sunt: rasa, originea etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenență sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

11.2. Pentru intrarea în relație contractuală cu KROM INVEST este necesar ca orice tip de persoană vizată să fi împlinit cel puțin 18 ani la momentul solicitării. În ceea ce privește copiii persoanelor vizate, nu solicităm datele personale ale acestora.

12. SIGURANȚA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Aplicăm în permanență măsuri tehnice și procedurale pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația in vigoare.

13. DATE DE CONTACT

Dacă aveți orice fel de întrebări despre această notă de informare, sau doriți să vă exercitați drepturile Dvs. în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență:

KROM INVEST IFN S.A., str. Siderurgiștilor nr. 19-23 – parter, cod poștal 800479, Mun. Galați, România

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

E-mail: dpo@krominvest.ro

Telefon: 0745 811 320 (Luni-Vineri 9:00-17:00)

14. MODIFICĂRI ALE ACESTEI INFORMĂRI

Actualizăm, modificăm și îmbunătățim periodic politica noastră de prelucrare a datelor personale. În cazul în care efectuăm revizuiri ale acestei informări, vom actualiza data efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile descrise în noua versiune a informării de la data efectivă a acesteia.

Versiunea actualizată a acestei informări va fi disponibilă permanent online la adresa www.krominvest.ro/GDPR

De asemenea, găsiți informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  în secțiunea Politica de confidențialitate.